വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും വെറും 3 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം

വെറും മൂന്നു ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഒരു ഈസി പുഡ്ഡിംഗ് ന്റെ റെസിപ്പി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇ വീഡിയോയിലൂടെ .ആർക്കും സിമ്പിളായി.തീർച്ചയായും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആണ് നാം...

പുഴമീൻ കറി

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...

ചെമ്മീന്‍ (കൊഞ്ചു) തീയല്‍

‍ പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ...
താറാവ് പാൽക്കറി

താറാവിനെ പാലിൽ നിർത്തി താറാവ് പാൽക്കറി ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിളായി വീട്ടിൽ

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...