റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കു നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും സിംപിളാണ്

സാധാരണ എല്ലാവരും റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് റേഷൻ അരി വാങ്ങാറുണ്ട് .പലരും പല ഉപയോഗങ്ങൾക്കാണ് റേഷനരി വാങ്ങുക.ചിലർ കല്ലും മണ്ണും കൂടുതൽ അഴുക്കും ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു റേഷനരി വാങ്ങാറില്ല .പക്ഷെ എല്ലാവരും ഓർക്കണം...