പഴയ ഷർട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്നു നമ്മളിൽ 100 % ആളുകൾക്കും...

ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ഡൌൺ മൂലം എല്ലാവരും വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ആണ് .എങ്ങനെ സമയം കളയണം എന്ന് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം .അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സമയം പോകാൻ...

തയ്യൽ അറിയാത്തവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ സാരിക്ക് ബ്ലൗസ് തുന്നാം. ഒരു സിംപിൾ വഴി ഇതാ

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ഫീസ് കൊടുക്കാതെ സാരി ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള ഡിസൈനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു എടുക്കാം. ടെയ്ലർ ഷോപ്പിൽ ക്യാഷ് കളയാതെ സ്വന്തമായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം...