ദോശയുടെ മാവ് വെച്ച് ജിലേബി തയ്യാറാക്കാം 99 ശതമാനം പേർക്കും അറിയാത്ത ഒരു റെസിപ്പി

ജിലേബി തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാകില്ല.ജിലേബി മധുരം ആണെങ്കിലും എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് .കടയിലും ബേക്കറികളിലും ജിലേബി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ചന്തം ആണ് .അങ്ങനെ ഉള്ള ജിലേബി നമുക്ക് വീട്ടിൽ...

തേനൂറും ജിലേബി

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...

ഇഞ്ചി മുട്ടായി

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...
ചട്ടിപ്പത്തിരി

ചട്ടിപ്പത്തിരി

തയ്യാറാക്കിയത് : Shani Siyafപുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്....